Left Continuar la compra
Pedido

Su carrito actualmente está vacío.

Mohlo by se vám líbit
Producto
1000 Kč
Agregar al carrito
<tc>Propagace</tc>
<tc>Přečtěte si více</tc>
<tc>doručení zdarma od 2400 CZK</tc>

Podmínky používání

Webové stránky www.newskinshop.com (dále jen „webová stránka“) jsou vlastněny společností Berdelay, S.L.(dále jen „Berdelay“), se sídlem C/ Paseo de la Castellana, 150, 28046 Madrid a C.jo.F č. B79520342.

Berdelay vás vyzývá, abyste si pozorně přečetli Všeobecné podmínky používání této webové stránky (dále jen „Podmínky používání“), které popisují podmínky, které se budou vztahovat na vaše procházení těchto webových stránek, v souladu s ustanoveními v platné španělské předpisy.

Vzhledem k tomu, že společnost Berdelay může v budoucnu tyto Podmínky použití upravit, doporučujeme vám je pravidelně navštěvovat, abyste byli řádně informováni o provedených změnách.

S cílem, aby používání webových stránek odpovídalo kritériím transparentnosti, jasnosti a jednoduchosti, informuje Berdelay uživatele, že jakýkoli návrh, pochybnost nebo dotaz týkající se Všeobecných podmínek použití bude přijat a vyřešen telefonickým kontaktováním. 680989363 nebo na e-mailové adrese: berdelay@gmail.com.


PŘÍSTUP A UŽIVATELÉ

Přístup na webovou stránku www.newskinshop.com připisuje uživateli stav UŽIVATELE a vyjadřuje úplný a bezvýhradný souhlas UŽIVATELE s každou z těchto Podmínek použití.

Poskytování služby Portál je bezplatné. Berdelay si však vyhrazuje možnost podmínit přístup k některým službám předchozí registrací UŽIVATELE vyplněním Registračního formuláře uživatele, který je k dispozici každému, kdo se chce zaregistrovat jako REGISTROVANÝ UŽIVATEL.

Výše uvedené je třeba vzít v úvahu zejména při nákupech prostřednictvím webových stránek.

Pokud je nutné, aby se UŽIVATEL zaregistroval jako REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo poskytl osobní údaje za účelem přístupu k některé z konkrétních služeb, budou se při shromažďování a zpracování osobních údajů UŽIVATELŮ uplatňovat ustanovení kapitoly Ochrana osobních údajů.

V důsledku toho bude odpovědností každého Uživatele, aby si pečlivě přečetl Podmínky použití platné při každé z příležitostí, kdy vstoupí na tuto webovou stránku, takže pokud s některou z nich nesouhlasí, musíte se zdržet z používání tohoto webu.

Stejně tak jste upozorněni, že v některých případech mohou být stanoveny zvláštní podmínky pro používání konkrétního obsahu a/nebo služeb na Webových stránkách, přičemž použití uvedeného obsahu nebo služeb bude znamenat přijetí konkrétních podmínek tam uvedených.


MODIFIKACE

Berdelay si za účelem zlepšení služeb webové stránky vyhrazuje právo kdykoli jednostranně a bez předchozího upozornění upravit, rozšířit nebo dočasně pozastavit prezentaci, konfiguraci, technické specifikace, obsah a služby webové stránky. UŽIVATEL.

Stejně tak si vyhrazuje právo tyto Podmínky použití kdykoli upravit, stejně jako jakékoli další konkrétní podmínky obsažené na webových stránkách www.newskinshop.es


OBSAH

Berdelay zaručuje, že veškerý obsah a služby nabízené na webových stránkách respektují zásadu osobní důstojnosti, zásadu nediskriminace na základě rasy, pohlaví, náboženství, názoru, národnosti, zdravotního postižení nebo jakýchkoli jiných osobních a sociálních okolností. jako princip ochrany mládeže a dětství.


POMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

UŽIVATEL se zavazuje dobře využívat obsah a služby webu, které nikdy nesmí být použity k nezákonným činnostem nebo které mohou být v rozporu s veřejným pořádkem, národní obranou nebo veřejným zdravím. Jakékoli použití obsahu a služeb UŽIVATELEM musí respektovat zásady uvedené v předchozím odstavci.

UŽIVATEL je výslovně oprávněn prohlížet všechny informace obsažené na webových stránkách, jakož i pořizovat jejich soukromé reprodukce ve svých počítačových systémech, pokud je uvedený obsah určen pro jeho výhradní použití a nebude následně převeden na třetí strany. ..

Ochrana soukromí a zpracování dat

Pokud je nutné poskytnout osobní údaje pro přístup k určitému obsahu nebo službám, uživatelé zaručí jejich pravdivost, přesnost, pravost a platnost. Berdelay poskytne uvedeným údajům odpovídající automatizované zpracování v závislosti na jejich povaze nebo účelu, za podmínek uvedených v části Zásady ochrany osobních údajů.a v každém případě za přísného dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů.

Na druhou stranu vás informujeme, že v případech, kdy se uživatel svobodně rozhodne kontaktovat jinou webovou stránku propojenou prostřednictvím této webové stránky nebo vstoupit na naše sociální profily, učiní tak na vlastní riziko a s ohledem na bezpečnostní zásady uvedených webových stránek.

V případě, že se Uživatel domnívá, že Berdelay zneužívá jeho osobní údaje, může uplatnit práva zaručená aktuální legislativou o ochraně osobních údajů (přístup, oprava, zrušení a odvolání souhlasu) zasláním písemného sdělení na adresa Berdelay uvedená výše.


DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

Obsah webových stránek, jejich grafický design a počítačové kódy, jakož i obchodní názvy, ochranné známky, fotografie a rozlišovací znaky jsou majetkem společnosti Berdelay, pokud neoznačují, že patří jinému vlastníkovi.

Jakákoli reprodukce, distribuce, komercializace nebo přeměna obsahu, která nebyla výslovně povolena společností Berdelay, představuje porušení práv duševního a průmyslového vlastnictví chráněných zákonem.

Společnost Berdelay může v případě porušení těchto práv UŽIVATELEM uplatnit veškerá správní, občanskoprávní nebo trestní řízení, která jí odpovídají.

Povinnosti a odpovědnosti uživatele webových stránek

Uživatel souhlasí s:

 • Používejte webovou stránku i obsah a služby náležitě a zákonně v souladu s: (i) platnou legislativou za všech okolností; (ii) Všeobecné podmínky používání webových stránek; (iii) morálka a obecně uznávané dobré zvyky a (iv) veřejný pořádek.
 • Zajistěte si všechny prostředky a technické požadavky, které jsou nezbytné pro přístup na web.
 • Poskytujte pravdivé informace tím, že do formulářů obsažených na Webu vyplníte jejich osobní údaje a budete je neustále aktualizovat tak, aby vždy odpovídaly aktuální situaci Uživatele. Uživatel bude výhradně odpovědný za nepravdivá nebo nepřesná prohlášení a škody způsobené společnosti Berdelay nebo třetím stranám v důsledku poskytnutých informací.

Uživatel se také musí zdržet:

 • 1. a) neoprávněně nebo podvodně používat webovou stránku a/nebo její obsah k nezákonným účelům nebo účelům, které jsou v těchto Podmínkách používání zakázány, poškozující práva a zájmy třetích stran nebo které mohou jakýmkoli způsobem poškodit, znemožnit, přetížit, zhoršovat nebo bránit běžnému používání služeb nebo dokumentů, souborů a všech druhů obsahu uloženého na jakémkoli počítačovém zařízení.
 • 2. b) Přístup nebo pokus o přístup ke zdrojům nebo omezeným oblastem webové stránky, aniž by byly splněny podmínky požadované pro uvedený přístup.
 • 3. c) Způsobit poškození fyzických nebo logických systémů Webových stránek, jejich dodavatelů nebo třetích stran.
 • 4. d) Zavádět nebo šířit počítačové viry nebo jakékoli jiné fyzické nebo logické systémy v síti, které by mohly způsobit poškození fyzických nebo logických systémů společnosti Berdelay, jejích dodavatelů nebo třetích stran.
 • 5. e) Pokus o přístup, použití a/nebo manipulaci s daty společnosti Berdelay, poskytovatelů třetích stran a dalších uživatelů.
 • 6. f) Reprodukovat nebo kopírovat, šířit, umožňovat veřejný přístup prostřednictvím jakékoli formy veřejné komunikace, přetvářet nebo upravovat obsah, pokud není získáno oprávnění vlastníka příslušných práv nebo to není povoleno zákonem.
 • 7. g) Mazat, skrývat nebo manipulovat s poznámkami o právech duševního nebo průmyslového vlastnictví a dalšími údaji identifikujícími práva společnosti Berdelay nebo třetích stran začleněných do obsahu, jakož i zařízení technické ochrany nebo jakékoli informační mechanismy, které mohou být do obsahu vloženy. obsah.
 • 8. h) získat a pokusit se získat obsah jinými prostředky nebo postupy, než které byly v závislosti na případu zpřístupněny pro tento účel nebo byly výslovně uvedeny na webových stránkách, kde se obsah nachází, nebo obecně ty, které jsou obvykle používány na internetu, protože s nimi není spojeno riziko poškození nebo znefunkčnění webové stránky a/nebo obsahu.
 • 9. i) Uživatel se zejména, a pouze orientačně a nikoli vyčerpávajícím způsobem, zavazuje, že nebude přenášet, šířit ani zpřístupňovat třetím osobám informace, data, obsah, zprávy, grafiku, kresby, zvukové a/nebo obrazové soubory, fotografie, nahrávky, software a obecně jakýkoli druh materiálu, který:
  • (i) Jakýmkoli způsobem je v rozporu se základními právy a veřejnými svobodami uznanými ústavně, v mezinárodních smlouvách a ve zbývajících platných právních předpisech, zlehčuje je nebo je porušuje.
  • (ii) Navádět, podněcovat nebo podporovat trestné, pomlouvačné, pomlouvačné, násilné nebo obecně jednání v rozporu se zákonem, morálkou, obecně uznávanými dobrými zvyky nebo veřejným pořádkem.
  • (iii) Vyvolávat, podněcovat nebo podporovat diskriminační činy, postoje nebo myšlenky na základě pohlaví, rasy, náboženství, přesvědčení, věku nebo stavu.
  • (iv) Zahrnout, zpřístupnit nebo umožnit přístup k produktům, prvkům, zprávám a/nebo službám, které jsou trestné, násilné, urážlivé, škodlivé, ponižující nebo obecně v rozporu se zákonem, morálkou a obecně uznávanými dobrými zvyky nebo na veřejný pořádek.
  • (v) Vyvolává nebo může vyvolat nepřijatelný stav úzkosti nebo strachu.
  • (vi) Navádět nebo podněcovat k praktikám, které jsou nebezpečné, riskantní nebo škodlivé pro zdraví a duševní rovnováhu.
  • (vii) Je chráněno právními předpisy o duševní nebo průmyslové ochraně, které patří Berdelay nebo třetím stranám bez povolení zamýšleného použití.
  • (viii) Je v rozporu se ctí, osobním a rodinným soukromím nebo obrazem lidí.
  • (ix) Představuje jakýkoli typ publicity.
  • (x) Zahrnout jakýkoli typ viru nebo programu, který brání normálnímu fungování webových stránek.

Pokud vám bylo přiděleno heslo pro přístup k některým službám a/nebo obsahu webových stránek, souhlasíte s tím, že je budete pečlivě používat a budete je neustále udržovat v tajnosti. V důsledku toho bude odpovědný za jeho řádnou správu a důvěrnost a souhlasí s tím, že jej nebude dočasně ani trvale převádět na třetí strany, ani neumožní přístup k výše uvedeným službám a/nebo obsahu cizím osobám. Stejně tak jste povinni informovat Berdelay o jakékoli události, která může zahrnovat nesprávné použití vašeho hesla, jako je, bez omezení, jeho krádež, ztráta nebo neoprávněný přístup, aby bylo možné přistoupit k jeho okamžitému zrušení. V důsledku toho, dokud nebude učiněno výše uvedené oznámení, bude společnost Berdelay zproštěna jakékoli odpovědnosti, která může vyplynout z nesprávného použití vašeho hesla, přičemž nesete odpovědnost za jakékoli nezákonné použití obsahu a/nebo služeb webových stránek jakoukoli nelegitimní třetí osobou. oslava.

Pokud z nedbalosti nebo úmyslně nedodržíte kteroukoli z povinností stanovených v těchto Podmínkách použití, ponesete odpovědnost za všechny škody a ztráty, které mohou vzniknout z uvedeného porušení za Berdelay .

SLEVY, AKCE A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Propagační akce prováděné v Berdelay jsou akcemi výhradně pro použití v našem internetovém obchodě www.newskinshop.com. Akce a/nebo slevy nelze kombinovat s jinými slevami a je povolen pouze jeden kupón na uživatele. Berdelay si v každém případě vyhrazuje právo kdykoli zrušit jakoukoli akci.

VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

Přístup a používání webových stránek bude prováděno na výhradní a výhradní odpovědnost UŽIVATELŮ.

Společnost Berdelay neodpovídá za přesnost, pravdivost a platnost informací, které nevypracovala sama a jejichž obsah patří do informačních zdrojů třetích stran, které s nimi nesouvisejí. Berdelay bude zodpovědná pouze za své vlastní služby a obsah přímo od ní vytvořený a označený svými autorskými právy jako značku nebo duševní či průmyslové vlastnictví Berdelay.

Společnost Berdelay nezaručuje nepřetržitý přístup, ani správné zobrazení, stahování nebo používání prvků a informací obsažených na stránkách vlastněných společností Berdelay, kterým může být zabráněno, bráněno nebo přerušeno faktory nebo okolnostmi, které jsou mimo její kontrolu.

Berdelay může přerušit službu nebo okamžitě ukončit vztah s Uživatelem, pokud zjistí, že používání jejích webových stránek nebo kterékoli ze služeb na nich nabízených je v rozporu s těmito Podmínkami použití. Berdelay nenese odpovědnost za škody, ztráty, ztráty, nároky nebo výdaje vyplývající z používání webové stránky. Bude odpovědná za co nejrychlejší odstranění obsahu, který může způsobit takové poškození, pouze za předpokladu, že bude upozorněn. Zejména nebude odpovědná za škody, které by mohly být mimo jiné odvozeny z:

 • (i) rušení, přerušení, poruchy, opomenutí, výpadky telefonu, zpoždění, zablokování nebo odpojení v provozu elektronického systému, způsobené nedostatky, přetížením a chybami v telekomunikačních linkách a sítích nebo jakoukoli jinou příčinou nad rámec kontrola Berdelaye.
 • (ii) nelegitimní zasahování prostřednictvím používání škodlivých programů jakéhokoli druhu a prostřednictvím jakýchkoli komunikačních prostředků, jako jsou počítačové viry nebo jakékoli jiné.
 • (iii) nevhodné nebo nevhodné zneužívání webových stránek.
 • (iv) chyby zabezpečení nebo navigace způsobené špatnou funkcí prohlížeče nebo používáním jeho neaktualizovaných verzí. Administrátoři Berdelay si vyhrazují právo zcela nebo částečně stáhnout jakýkoli obsah nebo informace uvedené na webových stránkách.

Berdelay vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, které mohou být způsobeny zneužitím služeb volně dostupných a používaných uživateli webových stránek. Stejně tak Berdelay je zproštěn jakékoli odpovědnosti za obsah a informace, které mohou být obdrženy v důsledku formulářů pro sběr dat, přičemž platí pouze pro poskytování služeb dotazů a pochybnosti. Na druhou stranu, v případě způsobení škod v důsledku nezákonného nebo nesprávného použití uvedených služeb může být Uživatel požádán Berdelay o náhradu způsobených škod nebo ztrát.


Doba platnosti a ukončení

Poskytování služby této webové stránky a dalších služeb má v zásadě neomezenou dobu trvání. Nicméně Berdelay může ukončit nebo pozastavit kteroukoli ze služeb portálu. Kdykoli to bude možné, Berdelay oznámí ukončení nebo pozastavení poskytování stanovené služby.


Vyšší moc

Berdelay nebude vůbec odpovědný v případě nemožnosti poskytnutí služby, pokud je to způsobeno dlouhodobým přerušením dodávky elektřiny, telekomunikačními linkami, sociálními konflikty, stávkami , vzpouru, výbuchy, záplavy, činy a opomenutí vlády a obecně všechny případy vyšší moci nebo náhodné události.


Řešení sporů. Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto Všeobecné podmínky použití, stejně jako používání webových stránek, se budou řídit španělským právem. Jakýkoli spor bude řešen před soudy v Madridu.

V případě, že jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití je nevymahatelné nebo neplatné na základě platné legislativy nebo v důsledku soudního nebo správního rozhodnutí, tato nevymahatelnost nebo neplatnost nezpůsobí, že tyto Podmínky použití budou nevymahatelné nebo neplatné. celý. V takových případech Berdelay přistoupí k úpravě nebo nahrazení uvedeného ujednání jiným, které je platné a vymahatelné a které pokud možno dosáhne cíle a nároku v původním znění. ustanovení.